20210917_161827
20210917_161841
S__9330695
S__9330704

นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้ผ่านการฝึกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ บริษัท เอเซีย สตีล ทรานสปอร์ท (1999) จำกัด ทางบริษัทส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานครั้งนี้นำไปพัฒนาตนเอง องค์กร จนไปถึงประเทศชาติ